PENGENALAN

Majlis Profesor Negara (MPN) adalah sebuah organisasi unggul yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Khusus bagi menggerakkan kepakaran tenaga akademik berpengalaman untuk membantu usaha Kerajaan dalam agenda pembangunan Negara dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Idea penubuhan MPN ini diilhamkan oleh Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Menteri Kementerian Pengajian Tinggi bertujuan untuk menggembleng tenaga kepakaran akademik tertinggi Negara dalam pelbagai bidang yang terhasil daripada penyelidikan dan pengalaman digunakan secara strategik melampaui dari fungsi asas akademik di peringkat Universiti.

3 Februari 2010

Majlis Profesor Negara telah diluluskan Kabinet

Majlis Profesor Negara (MPN) adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan bagi menggerakkan kepakaran tenaga akademik bagi membantu usaha kerajaan untuk membangunkan Negara dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

Idea asal penubuhannya datang dari aspirasi Menteri Pengajian Tinggi yang ingin melihat tenaga kepakaran akademik tertinggi dalam pelbagai bidang yang terhasil dari kerja penyelidikan dan pengalaman digunakan secara strategik melampaui dari fungsi asas pensyarah di Universiti masing-masing. 

1 April 2010

Dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak.

Semasa awal penubuhannya itu, keahlian MPN adalah terhad kepada para profesor yang berkhidmat di Universiti Awam yang jumlahnya seramai 1426 orang. Model pembentukan MPN yang mengumpulkan semua profesor dalam Negara yang terdiri dari pelbagai latar belakang dan kepakaran di bawah suatu organisasi merupakan sesuatu yang unik dan pertama dilakukan oleh mana-mana Negara di dunia kerana kebiasaannya majlis sedemikian ditubuhkan berasaskan kepada bidang kepakaran (model UK) atau mengikut wilayah (Australia).

Sementara itu bagi menentukan ianya boleh bergerak dengan efektif, MPN distrukturkan melalui 14 buah Kluster berdasarkan bidang kepakaran. 

1 April 2010

MPN sebagai sebuah Program Khas diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

 

Sepanjang hampir 4 tahun beroperasi di bawah naungan KPT, MPN telah menangani isu yang timbul serta membantu menawarkan kepakaran kepada pelbagai pihak termasuk kementerian, agensi Pelaksana, kerajaan negeri, industri serta pelbagai pihak lain. Namun demikian kerana sifat dan kedudukannya yang bernaung di bawah KPT, tanggapan umum masih berpandangan bahawa MPN adalah sebuah badan eksklusif yang menangani isu pendidikan sahaja. Setelah perkara ini diperhalusi, pihak kerajaan khasnya melalui perbincangan dengan YAB Perdana Menteri akhirnya bersetuju agar MPN dijadikan sebagai organisasi pusat dan diletakkan di bawah naungan Jabatan Perdana Menteri mulai 21 Mac 2014.

 

21 Mac 2014

MPN diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM)

Sepanjang hampir 4 tahun beroperasi di bawah naungan KPT, MPN telah menangani isu yang timbul serta membantu menawarkan kepakaran kepada pelbagai pihak termasuk kementerian, agensi Pelaksana, kerajaan negeri, industri serta pelbagai pihak lain. Namun demikian kerana sifat dan kedudukannya yang bernaung di bawah KPT, tanggapan umum masih berpandangan bahawa MPN adalah sebuah badan eksklusif yang menangani isu pendidikan sahaja. Setelah perkara ini diperhalusi, pihak kerajaan khasnya melalui perbincangan dengan YAB Perdana Menteri akhirnya bersetuju agar MPN dijadikan sebagai organisasi pusat dan diletakkan di bawah naungan Jabatan Perdana Menteri mulai 21 Mac 2014.

 

16 Disember 2014

Diperbadankan dibawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan

Sesuai dengan sifatnya pula, ia memberi ruang bagi MPN untuk muncul beroperasi sebagai sebuah entiti bebas, berautonomi serta membolehkannya bergerak secara merentasi sempadan pelbagai kementerian dalam negara. Bagi tujuan itu juga maka MPN telah didaftarkan sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan (Company Limited by Guarantee) di bawah Akta Syarikat 1965 dengan mempunyai perlembagaannya sendiri serta struktur dan governan yang diketuai oleh Lembaga Pemegang Amanah, EXCO. Secara keseluruhannya operasi MPN digerakkan oleh sebuah sekretariat tetap yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif/ Presiden mulai 16 Disember 2014. 

Jun 2015

Memperkukuhkan kekuatan dan strategik

Mengikut perlembagaan asalnya, semua Profesor daripada Universiti Awam yang dilantik mengikut sistem dan Skim Perkhidmatan Akademik Universiti adalah secara automatiknya menjadi ahli MPN. Namun, selaras dengan hasrat untuk memastikan penglibatan yang lebih meluas, keahlian MPN telah diperpanjangkan kepada para Profesor daripada institusi pendidikan tinggi swasta, sementara Profesor Madya pula diterima sebagai ahli bersekutu. Berdasarkan kepada aturan itu, jumlah keahlian MPN sehingga akhir 2021 adalah seramai 1,883 orang Profesor serta hampir 5,023 orang Profesor Madya.

5 September 2016

Pejabat Sekretariat MPN telah berpindah ke Aras 5, Blok C7, Kompleks C, Putrajaya

14 Oktober 2016

20 Pengerusi Chapter Universiti dilantik secara rasmi buat kali pertama

Bagi melicinkan pengurusan kepakaran para profesor di semua peringkat, cabang-cabang MPN (Majlis Profesor Universiti) (Chapters University) juga turut ditubuhkan di setiap 20 Universiti Awam secara rasminya pada 14 Oktober 2016

28 Mei 2018

Dikeluarkan dari Jabatan Perdana Menteri (JPM) oleh Kerajaan yang lalu.

Dengan semangat penubuhannya kearah menyumbang dan membantu pembangunan negara maka MPN terus
bergerak secara bersendirian dan menyumbang sebarang pandangan serta fikiran dengan pembiayaan sendiri untuk terus menjadi pemikir negara yang bertanggungjawab.

 

1 Januari 2019

Bergerak sebagai badan bukan kerajaan

Dengan semangat penubuhannya kearah menyumbang dan membantu pembangunan negara maka MPN terus bergerak secara bersendirian dan menyumbang sebarang pandangan serta fikiran dengan pembiayaan sendiri untuk terus menjadi pemikir negara yang bertanggungjawab.

8 November 2021

MPN telah diiktiraf semula sebagai agensi di bawah JPM

Dengan semangat penubuhannya kearah menyumbang dan membantu pembangunan negara maka MPN terus
bergerak secara bersendirian dan menyumbang sebarang pandangan serta fikiran dengan pembiayaan sendiri untuk terus menjadi pemikir negara yang bertanggungjawab.

 

Januari 2022

Aktiviti kelestarian MPN melalui program latihan dan perundingan

MPN telah dipelawa oleh YAB Pedana Menteri Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob untuk bersama-sama dengan Kerajaan dibawah naungan Jabatan Perdana Menteri yang mana MPN menerima pelawaan tersebut bagi tujuan kepentingan kemajuan Negara.

VISI

Pencetus Pemikir Strategik Mendahului Zaman.

MISI

Menggembleng tenaga kepakaran akademik dan saintifik untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

FALSAFAH

Ilmu tulen sendiriannya kurang bererti sehingga ianya dimanfaatkan
sebaik mungkin dan telus untuk ketamadunan dan kesejahteraan sejagat.

Objektif

Membantu negara dan masyarakat Malaysia dalam menggembleng kepakaran profesor dan ilmuwan negara bagi tujuan:

 • Melaksanakan advokasi sosial
 • Memperhalusi isu dan mencadang inisiatif baru serta penggubalan dasar
 • Menyelaras pembangunan dan pengembangan penyelidikan strategik negara melalui kerjasama strategik dengan semua pihak

FUNGSI

Dalam usaha untuk mencapai objektif penubuhannya itu, Majlis Profesor Negara akan dari semasa ke semasa melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

1. Membantu Kegiatan Pembangunan Ilmiah
Menggalak dan merangsang pembangunan kesarjanaan dan keintelektualan Negara melalui program yang dijalankan dari semasa ke semasa.

 • Mengadakan wacana dan juga seminar bagi bertukar pandangan dan pendapat masing-masing
  berdasarkan kepada bidang kepakaran di kalangan profesor di peringkat tempatan dan antarabangsa.
 • Memupuk budaya kesarjanaan dan keintelektualan dalam negara untuk meningkatkan kemajuan
  minda rakyat.
 • Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan kesarjanaan dalam dunia akademik.
 • Membina jaringan akademik dengan badan-badan luar negara yang mempunyai objektif yang sama.

2. Membantu Penggubalan Dasar

 • Menganalisis masalah tertentu negara untuk mengenal pasti risiko dan kaedah penyelesaian yang
  bersesuaian, untuk mensyorkan pelbagai alternatif penyelesaian kepada pihak kerajaan.
 • Sentiasa prihatin terhadap perkembangan dunia akademik yang berkaitan dengan keperluan negara
  untuk dibawa kepada perhatian kerajaan.
 • Bersifat proaktif untuk mengukuh dan meningkat kelestarian setiap penggubalan dan pelaksanaan
  dasar negara.

3. Advokasi Sosial

 • Menjadi jambatan penghubung antara kalangan akademia negara dengan pihak kerajaan, industri dan
  komuniti.
 • Menjadi saluran objektif penyuaraan kepentingan akar umbi kepada pihak yang berwajib dan pucuk
  pimpinan negara berwahanakan penyelidikan.
 • Memupuk budaya ilmu dan menghormati ilmu di kalangan masyarakat umum untuk memartabatkan
  status kesarjanaan.

4. Membantu dan menyelaras pembangunan penyelidikan strategik negara

 

DARI MEJA
PRESIDEN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Hormat daripada Majlis Profesor Negara.

Sebagai sebuah badan pemikir yang menggemblengkan kepakaran akademik, Majlis Profesor Negara (MPN) sentiasa komited untuk membantu negara dan Kerajaan bagi merealisasikan aspirasi pembangunan Malaysia yang lestari dan
inklusif dalam berdepan cabaran dunia global yang kian kompetitif seiring dengan peredaran masa.

MPN telah merencanakan pelbagai program dan aktiviti berimpak tinggi yang memberi fokus untuk membantu negara mencapai pembangunan mampan dalam setiap aspek. Setiap program diadakan tertumpu kepada isu strategik dan kritikal yang memerlukan penumpuan secara holistik merentasi pelbagai bidang dengan pendekatan memberikan nilai tambah kepada apa yang dilakukan oleh kementerian-kementerian dan agensi kerajaan dan swasta.

Antara isu yang menjadi tumpuan MPN untuk dibawa ke pentas perbincangan ialah kesepaduan sosial, perumahan rakyat, kebanjiran pekerja warga asing, pendidikan STEM dan TVET, wakaf pendidikan tinggi, isu kesihatan dan perubatan, penyakit sosial masyarakat, sistem pilihan raya dan demokrasi, transformasi pendidikan, jurang teknologi maklumat, media sosial dan isu keselamatan makanan, dan lain- lain. Setiap isu berkenaan sudah pastinya memerlukan penglibatan serius daripada golongan ilmuwan khususnya untuk mendapatkan pandangan kepakaran mereka berdasarkan penelitian serta hasil kajian masing-masing dalam isu berkenaan.

Berperanan sebagai badan pemikir, MPN sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana agensi dan jabatan kerajaan bagi membolehkan sinergi signifikan dapat dijayakan kerana MPN berupaya merentasi sempadan kementerian dalam memperjuangkan isu strategik negara. Oleh itu, hubungan simbiotik antara golongan ilmuwan dan pihak Kerajaan tidak boleh terputus bagi membolehkan pelbagai sumbangan dapat diberikan dalam membantu Kerajaan menggubal dasar, mengenal pasti risiko dan kaedah penyelesaian. MPN percaya melalui pendekatan kolaboratif, kita dapat membina masa depan negara yang lebih kukuh.

Dengan ini, saya berharap agar laman sesawang MPN dapat dijadikan rujukan agar kita sama-sama dapat membentuk ilmuwan, pemikiran dan modal insan yang sangat berwibawa kini dan akan datang.

PENAUNG

YAB Datuk Seri Anwar Ibrahim
Perdana Menteri Malaysia

PENASIHAT I

YB Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abd Kadir
Menteri Pendidikan Tinggi

PENASIHAT II

Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid
The Malaysian Industry-Goverment Group for High Technology (MIGHT)

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Profesor Ulung Datuk Dr. Shamsul Amir Bin Baharuddin

Pengerusi

Profesor Emeritus Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa Bin Ishak

Timbalan Pengerusi

Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Bin Che Rose

Presiden
Ahli Lembaga

Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin Bin M. Said

Timbalan Presiden
Ahli Lembaga

Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Anuwar Bin Md Ali

Ahli Lembaga

Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kok Seong

Ahli Lembaga

Profesor Dato' Dr. Sivamurugan Pandian

Ahli Lembaga

Profesor Datuk Dr. Shamrahayu Binti Ab Aziz

Ahli Lembaga

Profesor Emeritus Dato' Dr. Halimah Binti Badioze Zaman

Ahli Lembaga

PENGURUSAN MPN

Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Bin Che Rose

Presiden

Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin Bin M. Said

Timbalan Presiden

Profesor Ir. Ts. Dr. Md. Yusoff Bin Taib

Ketua Pegawai Operasi

Sekretariat Majlis Profesor Negara

DIREKTORI SEKRETARIAT
MAJLIS PROFESOR NEGARA
NO. 10 (LOT 79), LORONG CINTA ALAM B, COUNTRY HEIGHTS,
43000 KAJANG, SELANGOR, MALAYSIA
No. Tel: +603 8740 1217 No. Faks: +603 8740 6420

PRESIDEN & KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Profesor Emeritus Dr. Raduan BinChe Rose

Setiausaha / Pegawai Khas

Nur Farah Syahirah Binti Kairol Azman

Kluster : Hal Ehwal Antarabangsa
Chapter : Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah (UPSI)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Pemandu / Pembantu Am

Ahmad Raimmi Bin Baijuri

KETUA PEGAWAI OPERASI

Profesor Ir. Ts. Dr. Md. Yusoff Bin Taib

Setiausaha

Siti Norsaliza Binti Mohd Salim

Kluster : Pembangunan Sosial & Perpaduan Nasional
Chapter : Universiti Sains Malaysia (USM)

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

Penolong Pengurus

Mohd Ehsan Bin Mansor

Kluster : Pendidikan & Pembangunan Modal Insan
Chapter : Universiti Malaya (UM)

Penolong Pengurus

Nur Hafirah Binti Kamarudin

Kluster : Ekonomi & Pengurusan
Chapter : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Penolong Pengurus

Muhammad Ikram Hakimi Bin Rahim

Kluster : Perubatan & Sains Kesihatan
Chapter: Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Pembantu Operasi

Norhayati Binti Ismail

UNIT DATA & KEAHLIAN

Penolong Pengurus

Nurshiratul Aini Binti Saini

Kluster : Pertanian & Keselamatan Makanan
Chapter : Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

UNIT PERHUBUNGAN & KORPORAT

Penolong Pengurus

Mohd Shah Bin Mokhtar

Kluster : TVET & Industri
Chapter : Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Penolong Pengurus

Noor Nelyana Binti Zainal Abidin

Kluster : Sumber Asli & Alam Sekitar
Chapter : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Malaysia Sarawak (UniMAS)

Penolong Pengurus

Narisha Athirah Binti Mohd Azmee

Kluster : Warisan dan Sosiobudaya
Chapter : Universiti Putra Malaysia (UPM)

UNIT KOMUNIKASI TEKNOLOGI & MULTIMEDIA

Penolong Pengurus

Ahmad Azim Bin Ahmad Zabidi

Kluster : Teknologi Maklumat & Komunikasi
Chapter : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Penolong Pengurus

Irfan Faris bin Janit

Kluster : Kejuruteraan & Alam Bina
Chapter : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Penolong Pengurus

Mohamad Syamirul Bin Mohd Salleh

Kluster : Politik, Governans & Perundangan
Chapter : Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

PENGARAH

Profesor Emeritus Dr. Kamaruddin M. Said

FELO PENYELIDIK KANAN

Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kok Seong

FELO PENYELIDIK

Dr. Muhammad Asri Mohd Ali

Pembantu Penyelidik

Mohd Harridan Bin Jusoh

Kluster : Politik, Governans, & Perundangan

FELO PENYELIDIK

Dr. Syed Alwee Alsagoff

FELO PENYELIDIK

Dr. Md. Khaldun Munip Bin Abd Malek

FELO PENYELIDIK

Profesor Madya Ts. Dr. Jessica Ong Hai Liaw

Jawatankuasa Penyelarasan Kluster

Jawatankuasa Penyelarasan Kluster dibentuk bagi membincangkan isu-isu semasa negara dan hala tuju MPN dalam membantu pembangunan negara. Mesyuarat CCC akan bersidang sebanyak empat (4) kali setahun dan diselaraskan oleh Sekretariat MPN.

Jawatankuasa Penyelarasan Kluster (CCC) terdiri daripada individu-individu berikut:

 • Pengerusi MPN berperanan sebagai Pengerusi CCC;
 • Timbalan Pengerusi MPN;
 • Setiausaha Agung MPN;
 • Timbalan Setiausaha Agung MPN;
 • Semua Ketua Kluster; dan
 • Presiden MPN

Ketua Pegawai Operasi (COO) MPN bertindak sebagai Setiausaha Kerja. Pengerusi MPN akan memainkan peranan sebagai pengerusi bagi semua mesyuarat CCC. Sekiranya beliau tidak hadir, beliau akan melantik mana-mana ahli CCC untuk mempengerusikan mesyuarat CCC berkenaan.

Kluster berkenaan adalah seperti berikut:-

 1. Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan
 2. Kluster Ekonomi dan Pengurusan
 3. Kluster Hal Ehwal Antarabangsa
 4. Kluster Warisan dan Sosiobudaya
 5. Kluster TVET dan Industri
 6. Kluster Kejuruteraan dan Alam Bina
 7. Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar
 8. Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan
 9. Kluster Pertanian dan Keselamatan Makanan
 10. Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 11. Kluster Pembangunan Sosial dan Perpaduan Nasional
 12. Kluster Politik, Governans dan Perundangan

Majlis Profesor Universiti (MPU)

Penubuhan Chapter MPN Universiti di setiap Universiti Awam (UA) dan Universiti Swasta (US) adalah bertujuan untuk menggerakkan kepakaran para Profesor dan Profesor Madya yang terdiri daripada pelbagai bidang kepakaran untuk membantu pembangunan Negara yang bernaung di UA dan US. Ia diwujudkan berdasarkan taburan afiliasi para Profesor dan Profesor Madya yang masih berkhidmat dengan Universiti dan membolehkan tenaga serta kepakaran mereka digembleng untuk kepentingan Negara.  

Setiap Universiti disarankan menubuhkan Chapter MPN di universiti masing-masing. Penubuhan dan pemilihan Ketua Chapter dan jawatankuasa adalah berdasarkan kepada pelantikan yang dibuat oleh pengurusan Universiti dan pemilihan terdiri daripada kalangan para Profesor dan Profesor Madya. Pelantikan secara rasmi ketua Chapter MPN Universiti bagi tempoh selama dua (2) tahun akan dibuat oleh pihak Universiti masing-masing.

Chapter Universiti dan Institusi Pengajian Tinggi (IPTS) adalah seperti berikut:-

 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Universiti Swasta (US)